Meranie PM prachových častíc senzorom SDS011

Merac kvality ovzdusia

Prachové častice v ovzduší sú tak malé, že ich nemôžeme vidieť, ale môžeme ich zmerať a zobraziť na mape.

Existuje na to už hotová a výborná web stránka https://www.meria.me/ podľa ktorej som aj ja postupoval. Samotné zostavenie a naprogramovanie je veľmi jednoduché a rýchle.

Skladá sa z týchto častí:
• SDS011 – Laser senzor pre meranie PM2.5 a PM10 častíc
• BME280 – Senzor merania teploty, atmosférického tlaku a vlhkosti
• ESP8266 – Wifi microchip NodeMcu v3 ( Viac o tomto module nájdeš v mojom článku TU. )

Moje výsledky:

Zdrojový kód pre NodeMCU ESP8266:

/******************************************************
 * PROJECT: Air quality measurement 
 * + send data on web
 * 
 * Made by Ing. Michal Kulina
 * 22.11.2020
 *******************************************************/

#include <Arduino.h>
#include <SdsDustSensor.h>
#include <ESP8266WiFi.h>    // Include the Wi-Fi library
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>


const char* ssid   = "YOUR_WIFI_SSID";     // The SSID (name) of the Wi-Fi network you want to connect to
const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";   // The password of the Wi-Fi network

/* SDS011 Dust Sensor */
const int SDS_RX_PIN = D7; //D3; // D3 -> SDS011 TX pin
const int SDS_TX_PIN = D8; //D4; // D4 -> SDS011 TX pin
SoftwareSerial softwareSerial(SDS_RX_PIN, SDS_TX_PIN);
SdsDustSensor sds(softwareSerial); // additional parameters: retryDelayMs and maxRetriesNotAvailable
const int MINUTE = 60000;
const int WAKEUP_WORKING_TIME = 30000; // 30 seconds.
const int MEASUREMENT_INTERVAL = 5*MINUTE; //default is 5 * MINUTE


float Pressure_c = 0;
Adafruit_BME280 bme; // I2C
unsigned long delayTime;


///*** START ONLY ONE: ***///
void setup() {
 WiFi.begin(ssid, password);       // Connect to the network
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("...");
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.print(ssid); 
 

 int i = 0;
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect
  delay(1000);
  Serial.print(++i); Serial.print(' ');
 }

 Serial.println('\n');
 Serial.println("Connection established!"); 
 Serial.print("IP address:\t");
 Serial.println(WiFi.localIP());     // Send the IP address of the ESP8266 to the computer

 //BME280 Sensor read:
  bool status;
  // default settings
  // (you can also pass in a Wire library object like &Wire2)
  status = bme.begin(0x76); //I2C address can be 0x77 or 0x76 (by default 0x77 set in library)
  if (!status) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
  }
  else {Serial.println(F("BME280 sensor read OK."));}
  //SDS010 Sensor
Serial.println("SDS011 dust sensor read:");
delay(500);
/* SDS011 Dust Sensor */
sds.begin();
// Prints SDS011 firmware version:
Serial.println(sds.queryFirmwareVersion().toString());
// Ensures SDS011 is in 'query' reporting mode:
Serial.println(sds.setQueryReportingMode().toString());


} //END VOID SETUP///*** CYCLIC HEAD PROCES: ***///
void loop() {

//1.Get data from BME280 sensor
Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bme.readTemperature());
  Serial.println(" *C");

  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
  Serial.println(" hPa");


  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.readHumidity());
  Serial.println(" %");

  Serial.println();
delay(delayTime);

//2. Wake up SDS011
sds.wakeup();
delay(WAKEUP_WORKING_TIME);


//3. Get data from SDS011 sensor
PmResult pm = sds.queryPm();
if (pm.isOk()) {
Serial.print("PM2.5 = ");
Serial.print(pm.pm25); // float, μg/m3
Serial.print(", PM10 = ");
Serial.println(pm.pm10);
} else {
Serial.print("Could not read values from PM2.5 and PM10 sensor, reason: ");
Serial.println(pm.statusToString());
}


//4.Send data on Web
/******************************************************
 * This function sends measured data to a PHP script on
 * the webserver where it is stored with a timestamp 
 *
 * If you want know how "send GET data" doing, look on 
 * https://youtu.be/q02f4sPghSo
 * 
 * How to send via POST data on web, you look on
 * https://youtu.be/32VcKyI0dio
 *******************************************************/
Pressure_c=(bme.readPressure() / 100.0F);


HTTPClient http;
 //Build call string:
 String dataline = "https://YOURWEBSITE.com/FILE.php";
 dataline += "?temp=" + String(bme.readTemperature());
 dataline += "&press=" + String(Pressure_c, 1); //2 decimal places
 dataline += "&humid=" + String(bme.readHumidity(), 1);
 dataline += "&pm25=" + String(pm.pm25, 1);
 dataline += "&pm10=" + String(pm.pm10, 1);

 bool httpResult = http.begin(dataline);
 if(!httpResult)
 {
  Serial.println("Invalid HTTP request:");
  Serial.println(dataline);
 }
 else
 {
  int httpCode = http.GET();
  if (httpCode > 0)
  { // Request has been made
   Serial.printf("HTTP status: %d Message: ", httpCode);
   String payload = http.getString();
   Serial.println(payload);
  }
  else
  { // Request could not be made
   Serial.printf("HTTP request failed. Error: %s\r\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
  }
 }
 http.end();


//END. Put SDS011 back to sleep
WorkingStateResult state = sds.sleep();
if (state.isWorking()) {
Serial.println("Problem with sleeping the SDS011 sensor.");
} else {
Serial.println("SDS011 sensor is sleeping");
delay(MEASUREMENT_INTERVAL);
}

}