×


Home Knihovna Návody Download Flea-Market O MNEZoznam článkov:

Meranie PM prachových častíc senzorom SDS011:

11.10.2020

MeracKvalityOvzdusia

Prachové častice v ovzduší sú tak malé, že ich nemôžeme vidieť, ale môžeme ich zmerať a zobraziť na mape.

Existuje na to už hotová a výborná web stránka https://www.meria.me/ podľa ktorej som postupoval aj ja. Samotné zostavenie a naprogramovanie je veľmi jednoduché a rýchle.

Skladá sa z týchto častí:

 • SDS011 – Laser senzor pre meranie PM2.5 a PM10 častíc
 • BME280 – Senzor merania teploty, atmosférického tlaku a vlhkosti
 • ESP8266 – Wifi microchip NodeMcu v3
ZapojenieSenzora

Moje výsledky:

Zdrojový kód pre NodeMCU ESP8266:


  
  /******************************************************
  * PROJECT: Air quality measurement 
  * + send data on web
  * 
  * Made by Ing. Michal Kulina
  * 22.11.2020
  *******************************************************/
 
 #include <Arduino.h>
 #include <SdsDustSensor.h>
 #include <ESP8266WiFi.h>    // Include the Wi-Fi library
 #include <ESP8266HTTPClient.h>
 #include <Wire.h>
 #include <Adafruit_Sensor.h>
 #include <Adafruit_BME280.h>
 
 
 const char* ssid   = "YOUR_WIFI_SSID";     // The SSID (name) of the Wi-Fi network you want to connect to
 const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";   // The password of the Wi-Fi network
 
 /* SDS011 Dust Sensor */
 const int SDS_RX_PIN = D7; //D3; // D3 -> SDS011 TX pin
 const int SDS_TX_PIN = D8; //D4; // D4 -> SDS011 TX pin
 SoftwareSerial softwareSerial(SDS_RX_PIN, SDS_TX_PIN);
 SdsDustSensor sds(softwareSerial); // additional parameters: retryDelayMs and maxRetriesNotAvailable
 const int MINUTE = 60000;
 const int WAKEUP_WORKING_TIME = 30000; // 30 seconds.
 const int MEASUREMENT_INTERVAL = 5*MINUTE; //default is 5 * MINUTE
 
 
 float Pressure_c = 0;
 Adafruit_BME280 bme; // I2C
 unsigned long delayTime;
 
 
 ///*** START ONLY ONE: ***///
 void setup() {
  WiFi.begin(ssid, password);       // Connect to the network
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("...");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.print(ssid); 
  
 
  int i = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect
   delay(1000);
   Serial.print(++i); Serial.print(' ');
  }
 
  Serial.println('\n');
  Serial.println("Connection established!"); 
  Serial.print("IP address:\t");
  Serial.println(WiFi.localIP());     // Send the IP address of the ESP8266 to the computer
 
  //BME280 Sensor read:
   bool status;
   // default settings
   // (you can also pass in a Wire library object like &Wire2)
   status = bme.begin(0x76); //I2C address can be 0x77 or 0x76 (by default 0x77 set in library)
   if (!status) {
     Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
     while (1);
   }
   else {Serial.println(F("BME280 sensor read OK."));}
   
 
 
 
 //SDS010 Sensor
 Serial.println("SDS011 dust sensor read:");
 delay(500);
 /* SDS011 Dust Sensor */
 sds.begin();
 // Prints SDS011 firmware version:
 Serial.println(sds.queryFirmwareVersion().toString());
 // Ensures SDS011 is in 'query' reporting mode:
 Serial.println(sds.setQueryReportingMode().toString());
 
 
 } //END VOID SETUP
 
 
 
 ///*** CYCLIC HEAD PROCES: ***///
 void loop() {
 
 //1.Get data from BME280 sensor
 Serial.print("Temperature = ");
   Serial.print(bme.readTemperature());
   Serial.println(" *C");
 
   Serial.print("Pressure = ");
   Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
   Serial.println(" hPa");
 
 
   Serial.print("Humidity = ");
   Serial.print(bme.readHumidity());
   Serial.println(" %");
 
   Serial.println();
 delay(delayTime);
 
 //2. Wake up SDS011
 sds.wakeup();
 delay(WAKEUP_WORKING_TIME);
 
 
 //3. Get data from SDS011 sensor
 PmResult pm = sds.queryPm();
 if (pm.isOk()) {
 Serial.print("PM2.5 = ");
 Serial.print(pm.pm25); // float, μg/m3
 Serial.print(", PM10 = ");
 Serial.println(pm.pm10);
 } else {
 Serial.print("Could not read values from PM2.5 and PM10 sensor, reason: ");
 Serial.println(pm.statusToString());
 }
 
 
 //4.Send data on Web
 /******************************************************
  * This function sends measured data to a PHP script on
  * the webserver where it is stored with a timestamp 
  *
  * If you want know how "send GET data" doing, look on 
  * https://youtu.be/q02f4sPghSo
  * 
  * How to send via POST data on web, you look on
  * https://youtu.be/32VcKyI0dio
  *******************************************************/
 Pressure_c=(bme.readPressure() / 100.0F);
 
 
 HTTPClient http;
  //Build call string:
  String dataline = "https://YOURWEBSITE.com/FILE.php";
  dataline += "?temp=" + String(bme.readTemperature());
  dataline += "&press=" + String(Pressure_c, 1); //2 decimal places
  dataline += "&humid=" + String(bme.readHumidity(), 1);
  dataline += "&pm25=" + String(pm.pm25, 1);
  dataline += "&pm10=" + String(pm.pm10, 1);
 
  bool httpResult = http.begin(dataline);
  if(!httpResult)
  {
   Serial.println("Invalid HTTP request:");
   Serial.println(dataline);
  }
  else
  {
   int httpCode = http.GET();
   if (httpCode > 0)
   { // Request has been made
    Serial.printf("HTTP status: %d Message: ", httpCode);
    String payload = http.getString();
    Serial.println(payload);
   }
   else
   { // Request could not be made
    Serial.printf("HTTP request failed. Error: %s\r\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
   }
  }
  http.end();
 
 
 //END. Put SDS011 back to sleep
 WorkingStateResult state = sds.sleep();
 if (state.isWorking()) {
 Serial.println("Problem with sleeping the SDS011 sensor.");
 } else {
 Serial.println("SDS011 sensor is sleeping");
 delay(MEASUREMENT_INTERVAL);
 }
 
 } 
   
 

Zdroj: ...

Akékoľvek použitie obsahu, vrátane prevzatia článkov, obrázkov (okrem referencií) alebo ich častí, je povolené. Šírte informácie z tejto stránky, ako len chcete.